Gratis levering vanaf 4 305,00 €
Opslaan op boodschappenlijst
Maak een nieuwe boodschappenlijst

PRIVACY- EN COOKIESBELEID

Dit document regelt het privacy- en cookiebeleid van Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. bewaard via de website, beschikbaar op shop.bestsublimation24.eu, hierna de "Winkel" genoemd.

De winkel wordt beheerd door Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. met zetel in Lipiany te ul. Myśliborska 8, geregistreerd in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit bijgehouden door de Minister van Ontwikkeling, onder het NIP-nummer: PL 853 152 61 53 en REGON: 386439662, hierna de "Verkoper" genoemd. U kunt contact opnemen met de verkoper door te bellen naar: 665 655 653 en door het e-mailadres te gebruiken: info@bestsublimation24.eu

1. INLEIDING

In het deel dat het privacybeleid beschrijft, informeren we over de voorwaarden voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen van persoonlijke gegevens van de klanten van de winkel, hierna "klanten" genoemd. Persoonsgegevens worden beschouwd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon waarvan de identiteit direct of indirect kan worden bepaald, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn kenmerken. Informatie wordt niet geacht de identificatie van een persoon mogelijk te maken indien dit buitensporige kosten, tijd of activiteiten zou vergen. Persoonsgegevens zijn niet de gegevens van ondernemers, die alleen worden verwerkt in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit, bijgehouden door de Minister van Ontwikkeling.

Het document vermeldt ook de gebruikte technologieën die verband houden met gegevensverwerking. Dit zijn bijvoorbeeld: ondersteuning voor browsergeheugen, geolocatie of pixeltags.

Op het gebied van cookiebeleid informeren wij u over de voorwaarden voor het opslaan van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die al is opgeslagen op telecommunicatie-eindapparatuur. De eindgebruiker is een natuurlijke persoon of entiteit die een openbaar beschikbare telecommunicatiedienst gebruikt of om de levering van een dergelijke dienst verzoekt om in zijn eigen behoeften te voorzien.

2. VERKLARING

Bij het nastreven van het overkoepelende doel om de privacy van klanten te respecteren, streven we ernaar om alle nodige zorgvuldigheid te betrachten. Om aan deze veronderstelling te voldoen, implementeren wij de normen en principes die voortvloeien uit algemeen geldende wetten. Dit zijn met name:

 • de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Journal of Laws of 2016, No. 0, item 922, zoals gewijzigd),
 • Wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Journal of Laws 2016, No. 0, item 1030, zoals gewijzigd),
 • Wet van 16 juli 2004 Telecommunicatiewet (Journal of Laws van 2016, nr. 0, item 1489, zoals gewijzigd).

We doen er met name alles aan om ervoor te zorgen dat klantgegevens:

 • verwerkt in overeenstemming met de wet,
 • verzameld voor de in dit document gespecificeerde doeleinden en wettig,
 • feitelijk juist en adequaat zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • goed beveiligd tegen onbevoegde toegang, vernietiging, openbaarmaking en onrechtmatig gebruik,
 • opgeslagen in een vorm die identificatie mogelijk maakt van de personen op wie ze betrekking hebben, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.

De gegevens die door de verkoper worden verwerkt, worden opgeslagen binnen het bedrijf en op externe, veilige en professionele servers, op basis van door de verkoper gesloten contracten. Deze contracten houden rekening met het juiste niveau van gegevensbeveiliging.

3. BEHEERDER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De beheerder van persoonsgegevens is Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. met zetel in Lipiany te ul. Myśliborska 8, telefonisch bereikbaar: 665 655 653 en via het e-mailadres: info@bestsublimation24.eu

4. DE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens van klanten die gebruikmaken van diensten die elektronisch via de Store worden geleverd, indien:

 • noodzakelijk voor het vaststellen, vormgeven van de inhoud, wijzigen of beëindigen van de rechtsverhouding tussen de Klant en de Verkoper, wat betreft gegevens: voor- en achternaam van de Klant, correspondentieadres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • uitgevoerd ter uitvoering van overeenkomsten of andere rechtshandelingen met de Klant, indien dit noodzakelijk is vanwege de geleverde dienst of de wijze van afwikkeling,
 • gerechtvaardigd om de manier waarop de Klant gebruik maakt van de diensten die elektronisch via de winkel worden geleverd, op het gebied van operationele gegevens, dwz met de markering die het einde van het telecommunicatienetwerk of het door de Klant gebruikte ICT-systeem identificeert, informatie over de start, einde en omvang van elk gebruik van de dienst die via elektronische weg wordt geleverd, informatie over het gebruik door de Klant van de langs elektronische weg geleverde diensten.

We verwerken deze persoonsgegevens niet nadat de Klant klaar is met het gebruik van de elektronisch geleverde dienst, echter onder voorbehoud van de mogelijkheid van verder gebruik van deze gegevens, namelijk:

 • noodzakelijk om de dienst af te wikkelen en vorderingen tot betaling voor het gebruik van de dienst in te dienen,
 • noodzakelijk voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en klantgedrag en -voorkeuren, waarbij de resultaten van deze onderzoeken bedoeld zijn om de kwaliteit van de door de verkoper geleverde diensten, met toestemming van de klant, te verbeteren,
 • noodzakelijk om de omstandigheden van ongeoorloofd gebruik van de dienst op te helderen,
 • verwerking toegestaan op basis van afzonderlijke handelingen of contracten.

Wij verwerken de op deze manier verkregen gegevens op basis van art. 18 punten 1, 2, 5 en artikel. 19 punten 1 en 2 van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Staatsblad van 2016, nr. 0 punt 1030 zoals gewijzigd). De bovengenoemde gegevensreeksen zijn niet bindend voor het bepalen van de omvang van de gegevens die door de verkoper worden verwerkt. De omvang van de gegevens die door de Verkoper worden verwerkt, wordt gepubliceerd in punt 5 van het Privacy- en Cookiebeleid.

Ten tweede kunnen we persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, wanneer de betrokkene partij is bij het contract, of wanneer het nodig is om op verzoek van de betrokkene actie te ondernemen voordat het contract wordt gesloten. Wij verwerken de op deze manier verkregen gegevens op basis van art. 23 punt 1 punt 3 van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Journal of Laws of 2016, No. 0, item 922, zoals gewijzigd).

Zelfstandig kunnen we ook persoonsgegevens verwerken als dit nodig is om wettelijk gerechtvaardigde doeleinden na te streven die door ons of door de ontvangers van gegevens worden nagestreefd, en de verwerking geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van de betrokkene. Een legitiem doel is met name direct marketing van onze producten of diensten, evenals het nastreven van claims voor onze zakelijke activiteiten. Wij verwerken de op deze manier verkregen gegevens op basis van art. 23 punt 1 punt 5 en art. 23 punt 1 punt 4 van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Journal of Laws of 2016, No. 0, item 922, zoals gewijzigd).

In andere gevallen vragen wij uw vrijwillige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verlenen van deze toestemming vindt met name plaats door het aanvinken van het selectievakje met de toestemmingsverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken de op deze manier verkregen gegevens op basis van art. 23 punt 1 punt 1 van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Journal of Laws of 2016, No. 0, item 922, zoals gewijzigd). of kunst. 18 punt 4 van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Journal of Laws 2016, No. 0, item 1030, zoals gewijzigd).

5. COLLECTIES, HUN TOEPASSINGSGEBIED EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens van klanten in gesystematiseerde bestanden, die we definiëren door het doel van hun verwerking. Wij verwerken deze gegevens voor zover nodig om het gestelde doel te bereiken. De onderstaande lijst bevat sets, toepassingsgebieden en doeleinden van gegevensverwerking.

Naam collectie De reikwijdte van gegevensverwerking Doel van de verwerking

Een verzameling persoonlijke gegevens van de klanten van de winkel.

 • voornaam en achternaam
 • adres
 • Telefoonnummer
 • e-mail adres
 • bestelnummer
 • klacht nummer
 • bankrekeningnummer
 • IP adres

Het gebruik van de functionaliteit van de Store mogelijk maken, een verkoopovereenkomst met klanten sluiten en uitvoeren, procedures voeren met betrekking tot klachten of zich terugtrekken uit het contract, commerciële, organisatorische of technische informatie verstrekken.

De persoonsgegevensbestanden van klanten zijn onderworpen aan registratie door de Inspecteur-Generaal voor de Bescherming van Persoonsgegevens. Mogelijke vrijstellingen in dit verband vloeien met name voort uit art. 43 van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Journal of Laws of 2016, No. 0, item 922, zoals gewijzigd).

6. INVOER EN DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen de persoonlijke gegevens van klanten aan andere entiteiten toevertrouwen. Dit kunnen bijvoorbeeld een hostingprovider zijn, boekhoudkundige of juridische diensten, een betalingsoperator of een andere entiteit waarmee we samenwerken om onze diensten goed te kunnen leveren. Het toevertrouwen van persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst van gegevensbetrouwbaarheid. De huidige lijst van entiteiten die met gegevensverwerking zijn belast, is voortdurend beschikbaar voor alle klanten. Om er toegang toe te krijgen, volstaat het om met een dergelijk verzoek contact met ons op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail te sturen. De wettelijke basis voor het toevertrouwen van persoonsgegevens is art. 31 van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Journal of Laws of 2016, No. 0, item 922, zoals gewijzigd).

We kunnen gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte overdragen. Het recht om persoonsgegevens te verwerken in deze landen biedt mogelijk minder bescherming dan de bepalingen van de geldende wet in de Republiek Polen. Daarom zorgen we er bij het verstrekken van dergelijke gegevens vooral voor dat we voldoen aan de voorwaarden voor hun verwerking die in dit document worden uiteengezet. Een van de vormen van deze zorg is het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen, waaronder die welke voldoen aan het EU-US Privacy Shield.

Wij delen de verzamelde gegevens niet met derden, behalve in situaties waarin dit vereist is op grond van de bepalingen van algemeen toepasselijk recht, dat wil zeggen op basis van een daartoe bevoegde autoriteit of rechtbank.

7. KLANTENRECHTEN

In verband met de verwerking van persoonsgegevens hebben klanten de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot uw gegevens,
 • het recht om uw gegevens te corrigeren,
 • het recht om te verzoeken om aanvulling, actualisering, rectificatie van persoonsgegevens, tijdelijke of permanente opschorting van de verwerking of verwijdering ervan, indien deze onvolledig, verouderd, onwaar zijn of in strijd met de wet zijn verzameld of niet langer nodig zijn om te bereiken het doel waarvoor ze zijn verzameld,
 • het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op elk moment in te trekken. Bekijk hoe u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief.

We kunnen systeemfunctionaliteiten bieden die de implementatie van deze rechten mogelijk maken. Als u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op in overeenstemming met de instructies in punt 20 van het privacy- en cookiebeleid.

8. SERVERLOGBOEKEN

Dit zijn interne gebeurtenislogboeken van de server van de Store, die automatisch paginaverzoeken registreren die worden verzonden wanneer klanten de Store gebruiken. Systeemlogboeken bevatten een door de klant verzonden paginaverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van het verzoek en ten minste één "cookie" -bestand dat de browser van de klant op unieke wijze kan identificeren.

De gegevens die in systeemlogboeken worden verzameld, worden door ons voor onbepaalde tijd gebruikt, uitsluitend voor het beheer van de Store. Ze worden niet overgedragen aan derden, behalve in de gevallen beschreven in dit document.

In verband met het gebruik van de Store door klanten, kunnen we automatisch technische details verzamelen en opslaan in de serverlogboeken over het gebruik van de diensten, verzoeken die door de klant zijn verzonden met betrekking tot de levering van elektronische diensten, IP-adres en technische gegevens over de exploitatie van de Winkel in verband met activiteiten van de Klant. Dit zijn met name informatie over het begin, het einde en de omvang van elk gebruik van de elektronisch aangeboden dienst. We kunnen ook informatie verzamelen om deze lokaal op het apparaat van de klant op te slaan, met behulp van het geheugenmechanisme van de browser.

9. KAARTGEHEUGEN

Bij het verlenen van diensten aan klanten kunnen we automatisch gebruik maken van de cache van de browser, applicatie of het apparaat van de klant. Dit gebruik bestaat uit het opslaan van gegevens in het geheugen van de browser die op het apparaat van de Klant is geïnstalleerd. Als onderdeel van het lokale geheugen is het mogelijk om gegevens tussen sessies op te slaan, d.w.z. tussen opeenvolgende klantsessies. Het doel van het gebruik van de cache is om het gebruik van de Store te versnellen door de situatie te elimineren waarin dezelfde gegevens herhaaldelijk uit de Store zouden worden gedownload, waardoor de internetverbinding van de Klant wordt belast.

10. GEOLOCATIE

Wij of derden kunnen, via de cookies die zij beheren, de geolocatiefunctionaliteit gebruiken, bestaande uit het verzamelen en verwerken van informatie over de verblijfplaats van de Klant. Voor dit doel kunnen de volgende gegevens worden verwerkt: IP-nummer, van de GPS-sensor, van het wifi-punt of van het basisstation van het mobiele netwerk.

11. PIXELTAG

Wij of derde partijen kunnen, via de cookies die zij beheren, de functionaliteit van pixeltags gebruiken. Dit zijn elementen die zijn gepubliceerd in digitale inhoud en die het mogelijk maken om informatie vast te leggen, b.v. over de activiteit van de Klant op de website.

12. COOKIES - INLEIDING

Bij het verlenen van diensten aan klanten gebruiken we professionele technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan, zoals cookies. Dit zijn veelgebruikte kleine bestanden met een tekenreeks die worden verzonden en opgeslagen op het eindapparaat (bijv. computer, laptop, tablet, smartphone) dat de Klant gebruikt bij het bezoeken van de Store. Deze informatie wordt naar het klembord van de gebruikte browser gestuurd, die deze bij de volgende bezoeken aan de website terugstuurt. Cookies bevatten informatie die nodig is voor het juiste gebruik van de Store. Meestal bevatten ze de naam van de website waar ze vandaan komen, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer. Toegang tot gegevens van cookies kunnen ook externe entiteiten hebben die worden vermeld in punt 16 van het privacy- en cookiebeleid.

13. BASIS VOOR DE VERWERKING VAN COOKIES

Klanten die gebruikmaken van de diensten die elektronisch via de Store worden aangeboden, moeten vrijwillig instemmen met de verwerking van cookies door informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die al is opgeslagen op hun telecommunicatie-eindapparaten.

Het verlenen van toestemming voor de verwerking van cookies gebeurt met name door gebruik te maken van de knop met een toestemmingsverklaring voor de verwerking van cookies of een bevestiging van het lezen van de voorwaarden ervan. Deze toestemming kan te allen tijde kosteloos worden ingetrokken en wordt beschreven in de sectie over cookiebeheer.

Wij verwerken cookies op basis van art. 173 van de wet van 16 juli 2004 Telecommunicatiewet (Journal of Laws of 2016, No. 0, item 1489, zoals gewijzigd).

14. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

We kunnen cookies categoriseren op basis van drie indelingsmethoden.

Wat betreft de doeleinden van het gebruik van cookies, onderscheiden we drie categorieën:

 • noodzakelijke bestanden - deze bestanden zorgen voor een goede werking van de Store en de functionaliteiten die de Klant wil gebruiken, b.v. authenticatie cookies. Zonder ze op te slaan op het apparaat van de Klant, is het gebruik van de Store onmogelijk,
 • functionele bestanden - bestanden waarmee u de door de Klant geselecteerde instellingen kunt onthouden en aanpassen aan zijn behoeften en voorkeuren, b.v. in termen van de geselecteerde taal, lettergrootte, uiterlijk van de website. Ze stellen de verkoper in staat om de functionaliteit en prestaties van de website te verbeteren. Zonder ze op te slaan op het apparaat van de Klant, kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de Store beperkt zijn,
 • zakelijke bestanden - deze categorie omvat bijvoorbeeld advertentiecookies. Ze maken het mogelijk om de advertenties die in de Store of daarbuiten worden weergegeven, aan te passen aan de voorkeuren van de Klant. Zonder ze op te slaan op het apparaat van de Klant, kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de Store beperkt zijn.

Wat betreft hun geldigheid onderscheiden we twee categorieën cookies:

 • sessiebestanden - ze bestaan tot het einde van een bepaalde clientsessie,
 • persistente bestanden - bestaande na het einde van de sessie door de klant.

Wat betreft het onderscheiden van de entiteit die cookies beheert, onderscheiden we:

 • Cookies van de verkoper,
 • cookies van derden.
15. COOKIES VAN DE VERKOPER

Cookies van de verkoper maken de herkenning van het apparaat van de klant en de weergave van de website van de winkel mogelijk die is afgestemd op zijn individuele verwachtingen, wat het gebruik van de functionaliteit ervan gemakkelijker en aangenamer maakt. Door deze bestanden op het apparaat van de Klant op te slaan, is het mogelijk om bijvoorbeeld inloggegevens te onthouden, de sessie te behouden na het inloggen, geselecteerde goederen of diensten te onthouden, of aan te passen aan de voorkeuren van de Klant, zoals de indeling van inhoud, taal of zijn kleur.

16. COOKIES VAN DERDEN

De Verkoper kan cookies gebruiken die worden gebruikt door Google Inc. Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten als onderdeel van de diensten:

 • Google Adwords - hiermee kunt u de kwaliteit van advertentiecampagnes uitvoeren en evalueren die worden uitgevoerd met behulp van de Google Adwords-service,
 • Google Analytics - ze maken het mogelijk om de kwaliteit van advertentiecampagnes te beoordelen die zijn uitgevoerd met het gebruik van Google Adwords, evenals om het gedrag en het verkeer van klanten te bestuderen en om verkeersstatistieken op te stellen,
 • Google Maps - hiermee kunt u informatie over de Klant opslaan, waardoor u de kaartfunctionaliteit kunt gebruiken die beschikbaar is als onderdeel van de Goole Maps-service. Google Inc. kan de locatie van de klant volgen,
 • YouTube - hiermee kunt u informatie over de klant opslaan waarmee u de YouTube-functionaliteit kunt gebruiken. Google Inc. kan het afspelen van video's van de Klant volgen.

De verkoper kan cookies gebruiken die worden gebruikt door Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Deze bestanden kunnen worden gebruikt om gebruikersaccounts op een extern Facebook-sociaal netwerk te verbinden met het account van de Store, op voorwaarde dat de Verkoper dergelijke functionaliteit biedt. Deze bestanden kunnen ook worden gebruikt om de acties van de Klant op Facebook te verwerken, uitgevoerd met behulp van de knoppen "Delen" of "Vind ik leuk". De verwerking van deze activiteiten kan openbaar zijn.

Het gebruik van cookies van derden is afhankelijk van het privacy- en cookiebeleid van deze entiteiten. We raden u aan om de regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het privacybeleid van entiteiten die onze gegevens het vaakst en volledig verwerken, te lezen:

17. BEHEER VAN COOKIES EN ANDERE INFORMATIE

Meestal laten de browserinstellingen toe dat cookies en andere informatie standaard op het eindapparaat worden geplaatst. Als de klant niet akkoord gaat met het opslaan van deze bestanden, is het noodzakelijk om de instellingen van de webbrowser dienovereenkomstig te wijzigen. Het is mogelijk om het opslaan ervan uit te schakelen voor alle verbindingen van een bepaalde browser of voor een specifieke website, en ook om ze te verwijderen. De methode van bestandsbeheer is afhankelijk van de gebruikte software. De huidige regels van bestandsbeheer zijn te vinden in de instellingen van de gebruikte webbrowser.

Om de cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser / het systeem uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. BlackBerry

Informatie over het beheren van cookies op een mobiele telefoon vindt u in de gebruikershandleiding van een bepaalde telefoon.

De toestemming voor het verwerken van cookies is vrijwillig. Houd er echter rekening mee dat beperkingen in het gebruik ervan het moeilijk of onmogelijk kunnen maken om sommige functionaliteiten van de Store te gebruiken.

18. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES OF SOFTWARE

De winkel kan links naar andere websites of software bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de regels van naleving van het privacybeleid en de verwerking van cookies op deze websites of in deze software. We raden u aan het privacy- en cookiebeleid van deze websites of software te lezen nadat u ze hebt betreden of voordat u ze installeert.

19. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN COOKIES

We behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid te wijzigen. In dat geval zullen we de bijgewerkte versie op deze locatie publiceren.

20. CONTACT EN TOEPASSING

Wij doen constant ons best om persoonsgegevens van klanten en cookies te verwerken volgens de hoogste normen. Daarom hebben we een systeem geïmplementeerd voor onmiddellijke reactie op situaties waarin deze normen worden bedreigd. Als u een bedreiging of overtreding constateert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de volgende gegevens:

e-mail: info@bestsublimation24.eu

telefon: 665-655-653

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.
Myśliborska 8
74-240 Lipiany

We zullen blij zijn om eventuele feedback te horen. Neem daarom contact met ons op als u vragen, verzoeken of twijfels heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of cookies.

Wij geven om uw privacy

De winkel gebruikt cookies om diensten te verlenen in overeenstemming met Cookiebeleid . U kunt de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies in uw browser definiëren.

Dichtbij
pixel