Gratis levering vanaf 4 305,00 €
Opslaan op boodschappenlijst
Maak een nieuwe boodschappenlijst

KLACHTEN EN RETOUREN

Alle producten die worden aangeboden op www.shop.bestsublimation24.eu zijn gloednieuw, vrij van fysieke en juridische gebreken en zijn legaal op de Poolse markt gebracht. De producten hebben een fabrieks-, importeurs- of verkopersgarantie die geldig is in de EU.

Voordat u het pakket ophaalt, moet u altijd controleren of de verpakking tijdens het transport niet is beschadigd en let vooral op de staat van de tapes of zegels waarmee het pakket is bevestigd. Als het pakket van het pakket beschadigd is of de tapes / zegels / gebroken zijn, neem het pakket dan niet aan en maak een schaderapport in aanwezigheid van de koerier en neem zo snel mogelijk contact op met het winkelpersoneel om de situatie op te helderen. Het controleren van de zending bij aflevering is een noodzakelijke voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele claims van de klant voor schade of diefstal van de zending tijdens het transport. Schade ontstaan ​​tijdens transport zonder schademelding wordt niet in behandeling genomen.

Het schaderapport dient binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de zending opgemaakt te worden.

TERUGKEER EN TERUGTREKKING VAN DE AANKOOP - VERKOOPCONTRACT

In het geval van natuurlijke personen - consumenten

Consumentendefinitie

Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een ondernemer die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Als consument zal ons bedrijf een natuurlijke persoon beschouwen die een aankoop heeft gedaan op basis van een persoonlijke btw-factuur of -bon, en het leveringsadres is een privéadres dat niet het bedrijf aangeeft.

Beste Sub-Europa Sp. z o.o. Sp. K. is aansprakelijk onder de garantie voor fysieke gebreken van de bestelde goederen, indien het gebrek wordt ontdekt binnen twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen aan de Klant die een consument is.

SJABLOON VORM VAN HERROEPING VAN HET CONTRACT

Retourneren en herroeping van het koop- en verkoopcontract. Krachtens de wet van 30 mei 2014 (Journal of Laws of 2014, item 827, zoals gewijzigd), heeft de klant het recht om het contract zonder opgave van redenen te herroepen binnen niet meer dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitgifte van de goederen, ook in het geval van pakketbezorging per koerier of persoonlijke afhaling op het hoofdkantoor van ons bedrijf. Opzegging van het contract gebeurt schriftelijk per traditionele post, fax of e-mail door een passende verklaring samen met de goederen naar het adres van het bedrijf te sturen:

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Myśliborska 8
74-240 Lipiany
e-mail: info@bestsublimation24.eu

De verklaring samen met de goederen moet worden verzonden via Poczta Polska of een koeriersbedrijf met ontvangstbevestiging, binnen niet meer dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening van de verklaring over herroeping van het contract, en de datum van verzending van de retourzending is het poststempel of de datum van ontvangst van het pakket door de koerier die niet ouder mag zijn dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van de verklaring van herroeping van het contract.

Een modelformulier voor herroeping van het contract door de klant die een consument is, in overeenstemming met bijlage 2 van de wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van de consument (Journal of Laws of 2014, item 827), kan worden gedownload via deze link. De klant is gerechtigd maar niet verplicht het betreffende model te gebruiken. In het geval dat het opgegeven sjabloon niet wordt gebruikt, moet de verklaring het volgende bevatten: naam, achternaam en adresgegevens van de persoon die het contract herroept, nummer van de naam factuur of ontvangstbewijs als aankoopbewijs, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon , opgave van welke artikelen retour worden gestuurd en de reden van retour en rekeningnummer bank waar het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Het artikel dat moet worden geretourneerd als gevolg van de herroeping door de klant die een consument is van het gesloten contract, moet op kosten van de klant per post of koerier naar het in dit reglement vermelde adres worden verzonden. De klant draagt ​​alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

De consument is verplicht de goederen ongewijzigd, onbeschadigd, nieuw zonder gebruikssporen terug te sturen, samen met de originele verpakking en compleet met alle elementen die het product bevatte. De consument is verantwoordelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Overschrijding van de bovenstaande limieten maakt de herroeping niet ondoeltreffend, maar de klant zal een percentage van het verbruik van de goederen, het ontbreken van de originele doos, instructies, opzettelijke schade aan de goederen, enz. in rekening worden gebracht. Als de staat van de geretourneerde goederen niet als nieuw worden hersteld, is de terugtrekking uit het contract ongeldig. Aangezien ons bedrijf ook gepersonaliseerde gadgets verkoopt op basis van het ontwerp van de klant, waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd product is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen, zijn dergelijke producten niet onderhevig aan de mogelijkheid om terug te trekken van het contract in de zin van de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Journal of Laws van 2014, item 827, zoals gewijzigd) en vormen een uitzondering.

In geval van herroeping van het contract is de online winkel shop.bestsublimation24.eu verplicht om alle betalingen die hij van hem heeft ontvangen, inclusief de kosten voor het leveren van het artikel aan de klant, onmiddellijk na ontvangst van het artikel terug te betalen aan de klant die een consument is , maar niet eerder dan na 14 dagen vanaf de datum van ontvangstverklaring van herroeping. De terugbetaling gebeurt met dezelfde betaalmethoden die werden gebruikt bij het bestellen van de goederen, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere manier van retourneren, die voor hem geen kosten met zich meebrengt. Beste Sub-Europa Sp. z o.o. Sp. K. verbindt zich ertoe om onmiddellijk een geschikt document af te geven om de btw-factuur of -bon te corrigeren en naar de consument te sturen. De consument is verplicht de correctie te ondertekenen en terug te sturen naar het adres van de verkoper met vermelding van het rekeningnummer waarop alle tijdens de verkoop gemaakte kosten moeten worden vergoed.

In geval van herroeping van het contract wordt het contract als nietig beschouwd.

In het geval van bedrijven

Klant - een bedrijf dat goederen of diensten in ons bedrijf heeft gekocht, aan wie een document in de vorm van een btw-factuur is uitgereikt, met vermelding van de bedrijfsnaam, fiscaal identificatienummer, enz., is niet onderworpen aan de Consumentenrechtenwet van 30 mei , 2014 (Journal of Laws of 2014, No. 2014, item 827 zoals gewijzigd) en er is geen recht op teruggave. Bedrijven kunnen klagen over defecte goederen, ze hebben ook het recht om de garantie of garantie te gebruiken in overeenstemming met de beschrijving van de goederen in de winkel op shop.bestsublimation24.eu

Beste Sub-Europa Sp. z o.o. Sp. K. is onder de garantie aansprakelijk voor fysieke gebreken van de bestelde goederen. Bij verkopen tussen ondernemers verliest de Klant het recht op garantie indien hij de goederen niet tijdig en op de daarvoor gehanteerde wijze heeft geïnspecteerd en de verkoper niet op de hoogte heeft gesteld van het gebrek, en indien het gebrek aan het licht is gekomen pas later - als hij de verkoper niet onmiddellijk na de ontdekking ervan op de hoogte heeft gesteld.

Klachten dienen door klanten te worden gemeld aan het in dit reglement vermelde adres van de verkoper onder vermelding van het gebrek en het gemelde verzoek overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangstdatum reageren op de hierboven genoemde gemelde claims.

Goederen die in de online winkel shop.bestsublimation24.eu worden verkocht, kunnen worden gedekt door een garantie van de fabrikant of distributeur. In het geval van het verlenen van een garantie - vorderingen die voortvloeien uit de garantie kunnen worden ingediend op het adres vermeld in dit reglement, volgens de voorwaarden vermeld in het garantiedocument dat bij de bestelde goederen is gevoegd.

De klacht wordt schriftelijk ingediend door een passende verklaring samen met de goederen te sturen naar het adres van de fabriek:

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Myśliborska 8
74-240 Lipiany
e-mail: info@bestsublimation24.eu

De verklaring moet samen met de geadverteerde goederen worden verzonden via Poczta Polska of een koeriersbedrijf met een ontvangstbevestiging, en de datum van indiening van de verklaring is het poststempel of de datum van ontvangst van het pakket door de koerier. De verklaring moet de gegevens van de klant bevatten, samen met het adres en het btw-identificatienummer (een kopie van de aankoopfactuur of -bon) en de datum van ontvangst van de bestelling. De klant dient de datum van terugzending van de in de verklaring genoemde goederen te bepalen, die ook niet langer mag zijn dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. De koper draagt ​​de kosten van retourtransport. De klant is verplicht de goederen terug te sturen in een ongewijzigde, onbeschadigde, nieuwe staat die geen gebruikssporen vertoont, samen met de originele verpakking en compleet met alle elementen die het product bevatte.

De klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen. Als de klacht wordt geaccepteerd, zal Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. verbindt zich ertoe om onmiddellijk een gepast document ter correctie van de btw-factuur af te geven en naar de klant te sturen. De klant is verplicht de correctie te ondertekenen en terug te sturen naar het adres van de verkoper met vermelding van het rekeningnummer waarop alle tijdens de verkoop gemaakte kosten moeten worden vergoed. De terugbetaling vindt plaats binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de ondertekende correctie van de btw-factuur of -bon.

Wij geven om uw privacy

De winkel gebruikt cookies om diensten te verlenen in overeenstemming met Cookiebeleid . U kunt de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies in uw browser definiëren.

Dichtbij
pixel