Fri leverans från 3 500,00 €
Spara på inköpslistan
Skapa en ny inköpslista

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Detta dokument reglerar integritets- och cookiepolicyn för webbutiken Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. som drivs via webbplatsen shop.bestsublimation24.eu, nedan kallad "Butiken".

Butiken förvaltas av Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. med säte i Lipiany, ul. Myśliborska 8, registrerad i det centrala registret för registrering och information om företagsverksamhet som upprätthålls av Utvecklingsministeriet, NIP: PL 853 152 61 53 och REGON: 386439662, nedan kallad "Säljaren". Säljaren kan kontaktas på telefonnummer: 665 655 653 samt via e-postadressen: info@bestsublimation24.eu

1. INLEDNING

I avsnittet som beskriver integritetspolicyn informerar vi om villkoren för insamling, behandling, användning och skydd av personuppgifter för Butikens kunder, nedan kallade "Kund(er)". Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person vars identitet kan fastställas direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes egenskaper. Information ska inte anses identifiera en person om detta skulle kräva orimliga kostnader, tid eller ansträngningar. Personuppgifter omfattar inte uppgifter om företagare som endast behandlas i det centrala registret och informationen om företagsverksamhet som upprätthålls av Utvecklingsministeriet.

I dokumentet förtecknas också de tekniker som används och som är relaterade till databehandling. Dessa inkluderar till exempel användning av webbläsarminnen, geolokalisering eller pixeltaggar.

När det gäller cookies-policyn informerar vi om villkoren för att lagra information eller få tillgång till information som redan är lagrad i telekommunikationsutrustning. En slutanvändare definieras som en fysisk person eller en enhet som använder en allmänt tillgänglig telekommunikationstjänst eller begär att få en sådan tjänst för att tillgodose sina egna behov.

2. DEKLARATION

För att uppnå det övergripande målet att respektera kundernas integritet strävar vi efter att iaktta all vederbörlig aktsamhet. För att uppfylla detta antagande tillämpar vi de standarder och regler som följer av universellt bindande lagbestämmelser, vilket i synnerhet gäller följande:

 • lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (polsk författningssamling 2016, nr 0, punkt 922 i dess ändrade lydelse.),
 • lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (polsk författningssamling 2016, nr 0, punkt 1030 i dess ändrade lydelse),
 • lagen av den 16 juli 2004, telekommunikationslagen (polsk författningssamling 2016 r., Nr 0, punkt 1489 i dess ändrade lydelse).

I synnerhet gör vi rimliga ansträngningar för att se till att kunduppgifter:

 • behandlas i enlighet med lagen,
 • samlas in för de syften som anges i detta dokument och är lagliga,
 • är sakligt korrekta och adekvata i förhållande till de syften för vilka de behandlas,
 • skyddas på lämpligt sätt mot obehörig åtkomst, förstörelse, utlämnande och olaglig användning,
 • lagras i en form som gör det möjligt att identifiera de registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.

Uppgifter som behandlas av Säljaren lagras internt och på externa, säkra och professionella servrar på grundval av avtal som Säljaren ingått. I dessa avtal beaktas en lämplig nivå av datasäkerhet.

3. PERSONUPPPGIFTSANSVARIG

Den personuppgiftsansvarige är Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K. med säte i Lipiany, ul. Myśliborska 8, som kan nås på telefon: 665 655 653 samt via e-postadressen: info@bestsublimation24.eu

4. GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter till under som använder tjänster som tillhandahålls elektroniskt via Butiken om det är:

 • nödvändigt för att upprätta, forma innehållet, ändra eller upplösa det rättsliga förhållandet mellan Kunden och Säljaren och omfattar: kundens namn, postadress, telefonnummer, e-postadress;
 • utförs för att fullfölja avtal eller andra rättsliga åtgärder med Kunden, om det är nödvändigt på grund av den tjänst som tillhandahålls eller sättet för dess avveckling,
 • motiverat för att karaktärisera kundens användning av de tjänster som tillhandahålls elektroniskt via Butiken, inom ramen för exploateringsuppgifter, dvs. inklusive en beteckning som identifierar den slutpunkt av telekommunikationsnätet eller det IKT-system som Kunden använder, information om början, slut och omfattning av varje användning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt, information om Kundens användning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt.

Vi behandlar inte dessa personuppgifter efter det att Kundens användning av den elektroniskt tillhandahållna tjänsten har upphört, dock med förbehåll för möjligheten att fortsätta använda de av de ovannämnda uppgifterna som:

 • är nödvändiga för fakturering av tjänsten och för att göra anspråk på betalning för användningen av tjänsten,
 • är nödvändiga för reklam, marknadsundersökningar och forskning om Kundernas beteende och preferenser i syfte att använda resultaten av denna forskning för att förbättra kvaliteten på de tjänster som Säljaren tillhandahåller, med Kundens samtycke,
 • ät nödvändiga för att klargöra omständigheterna kring otillåten användning av tjänsten,
 • får behandlas enligt separata lagar eller ett avtal.

Vi behandlar de uppgifter som erhållits på detta sätt på grundval av artikel 18.1, 18.2, 18.5 och artikel 19.1 och 19.2 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (polsk författningssamling 2016, nr 0 punkt 1030 i dess ändrade lydelse). De ovan nämnda uppgiftsområdena är inte bindande för att fastställa omfattningen av de uppgifter som behandlas av Säljaren. Omfattningen av de uppgifter som behandlas av Säljaren har offentliggjorts i punkt 5 i Integritets- och cookiepolicyn.

För det andra kan vi behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullfölja ett avtal, när den registrerade är part i det eller när det är nödvändigt att vidta åtgärder innan ett avtal ingås på begäran av den registrerade. Vi behandlar de uppgifter som erhållits på detta sätt i enlighet med artikel 23.1.3 i lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (polsk författningssamling 2016, nr 0, punkt 922 i dess ändrade lydelse.).

Oberoende av detta kan vi också behandla personuppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla de rättsligt motiverade ändamål som vi eller datamottagarna har och behandlingen inte kränker den registrerades rättigheter och friheter. Ett legitimt syfte är i synnerhet direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster samt att göra anspråk på våra affärsverksamheter. Vi behandlar uppgifter som erhållits på detta sätt i enlighet med artikel 23.1.5 och 23.1.4 i lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (polskförfattningssamling 2016, nr 0, punkt 922 i dess ändrade lydelse.).

5. FILER, DERAS RÄCKVIDD OCH ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar Kundernas personuppgifter i strukturerade grupper som vi definierar utifrån syftet med behandlingen. Vi behandlar dessa uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla det fastställda syftet. Följande förteckning innehåller uppsättningar, tillämpningsområden och ändamål för databehandling.

Filnamn Databehandlingens omfattning Databehandlingens syfte

Insamling av personuppgifter om Butikens Kunder.

 • för- och efternamn
 • adress
 • tel.nr
 • e-postadress
 • ordernr
 • reklamationsnr
 • bankkontonr
 • IP-adress

För att möjliggöra användningen av Butikens funktioner, ingå och genomföra försäljningsavtal med Kunder, genomföra förfaranden i samband med klagomål eller upphävande av avtalet, tillhandahålla kommersiell, organisatorisk eller teknisk information.

Kundens personuppgifter ska registreras hos generalinspektören för skydd av personuppgifter. Eventuella undantag som tillämpas i detta avseende följer särskilt av artikel 43 i lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (polsk författningssamling 2016, nr 0, punkt 922 i dess ändrade lydelse).

6. ÖVERLÅTELSE OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan anförtro dina personuppgifter till andra parter. Det kan till exempel handla om en hostingleverantör, en leverantör av redovisnings- eller juridiska tjänster, en betalningsoperatör eller någon annan enhet som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla tjänsterna på ett korrekt sätt. Överlåtelse av personuppgifter sker alltid på grundval av ett skriftligt avtal om överlåtelse. En uppdaterad lista över de enheter som vi anförtror databehandling åt är ständigt tillgänglig för alla Kunder. För att få tillgång till den är det tillräckligt att begära den från oss. Detta kan till exempel göras genom att skicka ett e-postmeddelande. Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter är artikel 31 i lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (polsk författningssamling 2016, nr 0, punkt 922, i dess ändrade lydelse).

Vi kan överföra databehandling utanför EES. De lagar om behandling av personuppgifter som gäller i dessa länder kan ge ett sämre skydd än de lagar som gäller i Polen. Om vi överför sådana uppgifter är vi därför särskilt noga med att följa de villkor för behandling som anges i detta dokument. En form av sådan omsorg är användningen av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, inklusive de som överensstämmer med Integritetsskölden mellan EU och USA (EU-U.S. Privacy Shield).

Vi lämnar inte ut de insamlade uppgifterna till tredje part, utom om det krävs enligt allmänt tillämplig lag, dvs. på grundval av ett auktoriserat organ eller en domstol.

7. KUNDENS RÄTTIGHETER

I samband med behandlingen av personuppgifter har kunderna rätt att:

 • få tillgång till innehållet i sina uppgifter,
 • korrigera sina uppgifter,
 • begära att deras personuppgifter kompletteras, uppdateras, rättas, tillfälligt eller permanent upphävs eller raderas om de är ofullständiga, föråldrade, osanna eller insamlade i strid med lagen, eller om de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in,
 • när som helst återkalla samtycket till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se hur du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev Se hur du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev.

Vi kan tillhandahålla systemfunktioner som gör det möjligt för dig att utöva dessa rättigheter. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss i enlighet med instruktionerna i punkt 20 i sekretess- och cookiepolicyn.

8. SERVERLOGGAR

Detta är interna händelseloggar från Butikens server som automatiskt registrerar sidförfrågningar som skickas när Kunderna använder Butiken. Systemloggar omfattar sidförfrågan som skickas av en kund, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för förfrågan och minst en "cookie" som unikt kan identifiera Kundens webbläsare.

De uppgifter som samlas in i loggarna används av oss på obestämd tid, enbart för att administrera Butiken. De lämnas inte vidare till tredje part, utom under de omständigheter som beskrivs här.

I samband med Kundernas användning av Butiken kan vi automatiskt samla in och lagra i serverloggar teknisk information om hur tjänsten används, Kundens förfrågningar om tillhandahållande av elektroniska tjänster, IP-adress och teknisk information om hur Butiken fungerar i samband med åtgärder som utförs av kunden. Detta omfattar särskilt information om början, slut och omfattning av varje användning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt. Vi kan också samla in information för att lagra den lokalt på Kundens enhet med hjälp av en minnesmekanism i webbläsaren.

9. CACHEMIMNNE

När vi tillhandahåller tjänster till Kunder kan vi automatiskt använda cacheminnet i Kundens webbläsare, program eller enhet. Denna användning består i att lagra uppgifter i minnet i webbläsaren som är installerad på Kundens enhet. I det lokala minnet är det möjligt att lagra data mellan sessioner, dvs. mellan olika sessioner av Kunden. Syftet med att använda cacheminnet är att påskynda användningen av Butiken genom att eliminera en situation där samma data laddas ner upprepade gånger från Butiken, vilket överbelastar Kundens internetanslutning.

10. GEOLOKALISERING

Vi eller tredje parter kan genom de cookies som de hanterar använda geolokaliseringsfunktioner för att samla in och bearbeta information om var Kunden befinner dig. För detta ändamål kan följande data bearbetas: IP-nummer, från en GPS-sensor, från en Wi-Fi-punkt eller från en basstation i ett mobilt nätverk.

11. PIXELTAGGAR

Vi, eller tredje parter genom cookies som administreras av oss, kan använda funktionaliteten hos pixeltaggar. Dessa är element som publiceras i det digitala innehållet och som gör det möjligt att registrera information, till exempel om Kundens aktivitet på webbplatsen.

12. COOKIES – INRTODUKTION

När vi tillhandahåller tjänster till Kunder använder vi professionell teknik för att samla in och lagra information, till exempel cookies. Dessa är vanligt förekommande små filer som innehåller en teckensträng och som skickas till och lagras på den terminalenheten (t.ex. dator, bärbar dator, surfplatta, smartphone) som Kunden använder när denne besöker Butiken. Denna information skickas till den använda webbläsarens urklipp, som skickar tillbaka den vid senare besök på webbplatsen. Cookies innehåller information som är nödvändig för en korrekt användning av butiken. Oftast innehåller de namnet på den webbplats från vilken de kommer, tidpunkten för lagring av dem på slutenheten och ett unikt nummer. Uppgifter från cookies kan också nås av externa enheter som anges i punkt 16 i integritets- och cookiepolicyn.

13. GRUND FÖR BEHANDLING AV COOKIES

Kunder som använder tjänster som tillhandahålls elektroniskt via Butiken ombeds att frivilligt ge sitt samtycke till behandling av cookies genom att lagra information eller få tillgång till information som redan är lagrad i deras teleterminalutrustning. Samtycke till behandling av cookies ges i synnerhet genom att använda knappen som innehåller en förklaring om samtycke till behandling av cookies eller en bekräftelse på att man läst villkoren. Detta samtycke kan återkallas när som helst, kostnadsfritt och enligt beskrivningen i avsnittet om hantering av cookies.

Vi behandlar cookies i enlighet med artikel 173 i lagen av den 16 juli 2004. Lagen om telekommunikationer (polsk författningssamling 2016, nr 0, punkt 1489 i dess ändrade lydelse).

14. VILKA COOKIES ANVÄNDER VI?

Kakor kan kategoriseras med hjälp av tre uppdelningsmetoder.

I fråga om användningsändamålen för kakor skiljer vi mellan tre kategorier:

 • nödvändiga cookies – dessa filer gör det möjligt för butiken att fungera korrekt och de funktioner som Kunden vill använda, t.ex. autentiseringscookies. Utan att spara dem på Kundens enhet är det inte möjligt att använda Butiken,
 • funktionscookies – filer som gör det möjligt att komma ihåg de inställningar som Kunden valt och anpassa dem till sina behov och preferenser, t.ex. när det gäller valt språk, teckensnittsstorlek eller webbplatsens layout. De gör det möjligt för Säljaren att förbättra webbplatsens funktionalitet och effektivitet. Om de inte lagras på Kundens enhet kan användningen av vissa funktioner i Butiken vara begränsad,
 • affärscookies – denna kategori omfattar t.ex. reklamkakor. De gör det möjligt att anpassa annonser som visas i eller utanför Butiken enligt Kundens preferenser. Om de inte registreras på Kundens enhet kan användningen av vissa funktioner i Butiken vara begränsad.

I fråga om deras giltighetstid skiljer vi mellan två kategorier av cookies:

 • session cookies – som finns kvar fram till slutet av given kundsession,
 • beständiga cookies – som finns kvar efter det att sessionen avslutats av Kunden.

I fråga om att särskilja den enhet som administrerar cookies skiljer vi mellan:

 • Säljares cookies,
 • cookies från tredje part.
15. SÄLJARENS COOKIES

Säljarens cookies gör det möjligt att känna igen Kundens enhet och att visa Butikens webbplats anpassad till individuella förväntningar, vilket gör det enklare och trevligare att använda dess funktioner. Tack vare att dessa filer lagras på Kundens enhet är det till exempel möjligt att komma ihåg inloggningsuppgifter, upprätthålla sessionen efter inloggning, komma ihåg valda varor eller tjänster eller anpassa dem till Kundens önskemål, t.ex. innehållets utformning, språk eller färg.

16. COOKIES FRÅN TREDJE PART

Säljaren kan använda cookies som används av Google Inc. Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA inom ramen för tjänsterna:

 • Google Adwords - gör det möjligt att genomföra och bedöma kvaliteten på reklamkampanjer som genomförs med hjälp av Google Adwords-tjänsten,
 • Google Analytics - gör det möjligt att utvärdera kvaliteten på reklamkampanjer som genomförs med hjälp av Google Adwords-tjänsten, samt att studera Kundernas beteende och trafik och upprätta trafikstatistik,
 • Google Maps - möjliggör lagring av information om kunden som gör det möjligt att använda kartfunktionen som finns tillgänglig i Goole Maps-tjänsten. Google Inc. kan spåra kundens plats,
 • YouTube - tillåter lagring av information om Kunden som gör det möjligt att använda YouTube-funktioner. Google Inc. kan spåra Kundens uppspelning av videor.

Säljaren kan använda cookies som används av Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dessa filer kan användas för att länka användarkonton på en extern social nätverkssajt Facebook med butikskontot, om säljaren tillhandahåller sådan funktionalitet. Dessa filer kan också användas för att bearbeta Kundens aktiviteter på Facebook som utförs med hjälp av knapparna "Dela" eller "Gilla". Behandlingen av dessa verksamheter kan vara av offentlig karaktär.

Användningen av cookies från tredje part omfattas av den tredje partens integritets- och cookiepolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa reglerna för behandling av personuppgifter och sekretesspolicyerna för de enheter som oftast och i stor utsträckning behandlar våra uppgifter:

17. HANTERING AV COOKIES OCH ANNAN INFORMATION

De flesta webbläsarinställningar tillåter som standard att cookies och annan information placeras på terminalenheten. Om Kunden inte samtycker till att spara dessa filer måste inställningarna i webbläsaren ändras i enlighet med detta. Det är möjligt att inaktivera att de sparas för alla anslutningar från en viss webbläsare eller för en specifik webbplats, samt att de raderas. Hur du hanterar dina filer beror på vilken programvara du använder.

Du hittar de aktuella reglerna för filhantering i inställningarna för den webbläsare du använder:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. BlackBerry

När det gäller den information om dina preferenser som samlas in av Googles annonsnätverk kan du se och redigera informationen från cookies med hjälp av verktyget Google Ads Preferences.

Information om hur du hanterar cookies på din mobiltelefon finns i användarhandboken för din telefon.

Det är frivilligt att ge sitt samtycke till behandlingen av cookies. Observera dock att begränsningar i användningen av dem kan göra det svårt eller omöjligt att använda vissa av butikens funktioner.

18. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER PROGRAMVAROR

Butiken kan innehålla länkar till andra webbplatser eller programvaror. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyn och reglerna för cookiehantering på sådana webbplatser eller programvaror. Vi rekommenderar att du läser integritets- och cookiepolicyn för dessa webbplatser eller programvaror när du har kommit åt dem eller innan du installerar dem.

19. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretess- och cookiepolicy. I så fall kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på denna plats.

20. KONTAKT OCH ANMÄLAN

Vi gör alltid vårt yttersta för att behandla dina personuppgifter och cookies enligt högsta standard. Därför har vi ett system för att omedelbart reagera på situationer där dessa standarder hotas. Om du upptäcker ett hot eller en överträdelse av dessa, vänligen kontakta oss omedelbart via nedanstående kontaktuppgifter:

e-post info@bestsublimation24.eu

telefon: 665-655-653

Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp. K.
Myśliborska 8
74-240 Lipiany
Polen

Vi tar gärna emot feedback. Om du har några frågor, önskemål eller funderingar om behandlingen av personuppgifter eller cookies är du välkommen att kontakta oss.

pixel